Робітничі професії

Відокремлений структурний підрозділ “Технологічно-промисловий фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету” відповідно до ліцензії з надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти з підготовки робітничих професій готує кваліфікованих робітників за професіями:


з/п
Код згідно з
Класифікатором професій
ДК 003:2010
Найменування професії
(класу класифікаційного угруповання)
Ліцензований обсяг
(осіб)
1234
17412Пекар (інтегрований план)30
28272Контролер харчової продукції (виробництво молочних продуктів) інтегрований план30
38271Контролер харчової продукції (виробництво м’ясних та рибних продуктів) інтегрований план30
44112Оператор комп’ютерного набору (інтегрований план) 30
54115Секретар керівника (організації, підприємства, установи)50
68163Машиніст холодильних установок15
78211Токар (інтегрований план)15

 

з загальним ліцензованим обсягом освітніх послуг 200 осіб
(при ліцензованому обсягу навчального закладу- 275 осіб)

Коледж готує кваліфікованих робітників за конкурентоспроможними професіями, які мають попит у таких областях України, як Вінницька, Хмельницька, Черкаська, Житомирська.

Набір за робітничими професіями розпочався з 2016-2017 н.р. Станом на 01.04.2017 р. контингент слухачів становить 141 особу., у 2017-2018 н.р. випускниками стали 191 студент.

Контингент слухачів за робітничими професіями формується із числа студентів коледжу наказом директора на початку кожного навчального року.

Про створення підрозділу

Для здійснення освітньої діяльності в межах ліцензії по здобуттю робітничих професій за наказом директора коледжу було створено підрозділ «Професійно-технічної освіти та курсової підготовки»  розроблені Положення про діяльність підрозділу професійно-технічної освіти та курсової підготовки.

1. Професія: 8211 Токар

2. Кваліфікація: токар 2-го розряду

3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: будову і принцип роботи однотипних токарних верстатів; найменування, призначення та умови застосування найбільш розповсюджених універсальних пристроїв; будову простого і середньої складності контрольно-вимірювального інструменту; призначення і правила застосування звичайного і спеціального різального інструменту; кути, правила заточування і установлення різців і свердел; основи знань про допуски і посадки, квалітети і параметри шорсткості (класи точності і чистоти обробки); призначення та властивості охолоджувальних та мастильних рідин, відомості з основ електротехніки, матеріалознавства, технічного креслення тощо.

Повинен уміти: виконувати токарну обробку деталей за 12-14-м квалітетами (5-7-м класами точності) на універсальних токарних верстатах із застосуванням нормального різального інструменту і універсальних пристроїв за 8-11-м квалітетами (3-4-м класами точності) на спеціалізованих верстатах, налагоджених для обробки визначених простих та середньої складності деталей або виконання окремих операцій. Нарізати зовнішню і внутрішню трикутну та прямокутну різьбу мітчиком або плашкою. Керувати верстатами (токарно-центровими) з висотою центрів 650-2000 мм під керівництвом токаря більш високої кваліфікації, допомагати під час установлення та знімання деталей, під час промірів під керівництвом токаря більш високої кваліфікації. Прибирати верстат.

4. Загальнопрофесійні вимоги:

 • раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;
 • додержуватись норм технологічного процесу;
 • не допускати браку в роботі;
 • знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й
 • навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
 • використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
 • мати знання з інформаційних технологій в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;
 • володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності  та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Базова або неповна базова загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника

Виробництво машин та устаткування; виробництво транспортного устаткування.

2. Професія: 8163 Машиніст холодильних установок

2. Кваліфікація: машиніст холодильних установок 2-го розряду

3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: основні знання про будову компресорів, насосів, конденсаторів, випарників, повітроохолоджувачів та іншого устаткування холодильних установок; схеми будови контрольно-вимірювальних приладів, трубопроводів і арматури; номенклатуру холодильних агентів; види і сорти застосовуваних мастильних матеріалів; правила змащування машин, що обслуговуються; способи запобігання та усунення несправностей у роботі установки.

Повинен уміти: читати прості схеми холодильних машин; обслуговувати компресори, насоси, конденсатори, випарники, повітроохолоджувачі, трубопроводи і арматуру холодильних установок, а також установки з виробництва льоду під керівництвом машиніста вищої кваліфікації; чистити, змащувати та заряджати механізми установок; брати участь у поточному та планово-запобіжному ремонті устаткування, апаратури і трубопроводів, які обслуговує.

4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

 • раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;
 • дотримуватися норм технологічного процесу;
 • не допускати браку в роботі;
 • знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
 • використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
 • знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;
 • володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб

5.1 При вступі на навчання

Повна або базова загальна середня освіта.

5.2 Після закінчення навчання

Професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією «машиніст холодильних установок»  2-го розряду; без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника

Обслуговування, експлуатація та контролювання роботи технологічного устаткування

7. Специфічні вимоги

7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку навчання відповідно до законодавства.

3. Професія: 4115 Секретар керівника (організації, підприємства, установи)

2. Кваліфікація – секретар керівника (організації, підприємства, установи)

3. Кваліфікаційні вимоги:

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази; положення, інструкції та інші керівні матеріали і нормативні документи стосовно діяльності підприємства і  ведення діловодства; структуру і керівний склад підприємства і його підрозділів; організацію діловодства; методи оброблення і оформлення документів; архівну справу; правила користування приймально-переговорними пристроями, технічними засобами оброблення  документів, усної та писемної документної інформації, комп’ютерами; стандарти системи організаційно-розпорядчої документації; правила друкування ділових листів з використанням типових форм; основи етики і естетики; правила ділового спілкування; основи організації праці і управління; правила експлуатації обчислювальної техніки; основи адміністративного права і законодавства про працю.

Повинен уміти: виконувати функції, що включають організаційне-технічне забезпечення адміністративно-розпорядчої діяльності керівника підприємства. Приймати кореспонденцію, яка надходить на розгляд керівникові, передавати її, згідно з прийнятим рішенням, до структурних підрозділів або конкретним виконавцям для використання в процесі роботи або підготовки відповідей. Вести діловодство, виконувати різні операції із застосуванням комп’ютерної техніки, призначеної для збирання, оброблення  і подання інформації для підготовки і прийняття рішень. Приймати документи і особисті заяви на підпис керівником підприємства. Готувати документи і матеріали, необхідні для роботи керівникові. Стежити за своєчасним розглядом і поданням структурними підрозділами та конкретними виконавцями документів, що надходять на виконання, перевіряти правильність оформлення підготовлених проектів документів, що передаються керівнику на підпис, забезпечувати якісне їх редагування.  Організовувати проведення телефонних переговорів керівника, записувати за його відсутності одержану інформацію і доводити до його відома її зміст, передавати і приймати інформацію по приймально-переговорних пристроях (телефакс, телекс і т. ін.), а також телефонограми, своєчасно доводити до його відома інформацію, одержану по каналах зв’язку. За дорученням керівника складати листи, запити, інші документи, готувати відповіді авторам листів. Виконувати роботу з підготовки засідань і нарад, які проводить керівник (збирання необхідних матеріалів, повідомлення учасників про час і місце проведення, порядок денний, ведення їх реєстрації), вести і оформляти протоколи засідань і нарад. Здійснювати контроль за виконанням працівниками підприємства виданих наказів та розпоряджень, а також за додержанням термінів виконання вказівок і доручень керівника підприємства, що взяті на контроль. Вести контрольно-реєстраційну картотеку. Забезпечувати робоче місце керівника необхідними засобами організаційної техніки, канцелярським приладдям, створювати умови, що сприяють його ефективній роботі. Друкувати за вказівкою керівника службові матеріали, необхідні для його роботи або вводити поточну інформацію у банк даних. Організовувати приймання відвідувачів, сприяти оперативності розгляду прохань і пропозицій працівників. Формувати справи відповідно до затвердженої номенклатури, забезпечувати їх зберігання і в установлені строки здавати до архіву. Копіювати документи на персональному ксероксі.

4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) додержуватись норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо).

5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника

Всі види економічної діяльності.

4. Професія – 4112 Оператор комп’ютерного набору

2. Кваліфікація –  оператор комп’ютерного набору 2-го розряду 

3. Кваліфікаційні вимоги:

Повинен знати: правила експлуатації комп’ютерної техніки і систем зв’язку; технологію опрацювання даних, робочі інструкції, програмне забезпечення, що використовується; послідовність виконання операцій у комп’ютерних системах (мережах); стандарти уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації; діловодство; правила орфографії та пунктуації; технічні вимоги до носіїв інформації, паперу, витратних матеріалів для принтера; основи організації праці; основи законодавства про працю; правила захисту інформації.

Повинен уміти: виконувати операції з базами даних за допомогою комп’ютерного обладнання (введення, опрацювання, накопичення, систематизація та виведення інформації) відповідно до затверджених процедур та інструкцій з використанням цифрового обладнання, систем передавання (приймання) даних; готувати до роботи ПК та пристроїв: носії інформації, папір; працювати в текстовому редакторі з введенням тексту та його редагуванням; оперувати з файлами, записувати текст на цифрові носії або переносити на папір за допомогою друкувальних пристроїв; виконувати інші операції технологічного процесу опрацювання інформації (приймати і контролювати вхідні дані, готувати, виводити та передавати вихідні тощо); керувати режимами роботи периферійного обладнання згідно із робочими завданнями (підготовка текстів і графічних документів, розрахунків таблиць, переліків, списків тощо); своєчасно застосовувати коригувальні дії в разі появи недоліків у роботі обладнання; доповідати відповідальному працівникові про виявлені відхилення від установлених норм функціонування комп’ютерного обладнання; здійснювати передавання (приймання) інформації по мережах відповідно до вимог програмного забезпечення; постійно вдосконалювати уміння та навички роботи з клавіатурою. У разі необхідності виконувати обов’язки секретаря керівника (організації, підприємства, установи), вести діловодство.

4. Загальнопрофесійні вимоги

 • раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;
 • дотримуватись норм технологічного процесу;
 • не допускати браку в роботі;
 • знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
 • використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
 • знати інформаційні технології.

5. Вимоги до кваліфікаційного рівня осіб, які навчатимуться в системі  професійно-технічної освіти

Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника:

 • обслуговування комп’ютерних і інтелектуальних пристроїв, систем і мереж обробки інформації та прийняття рішень;
 • комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації;
 • обслуговування комп’ютеризованих, інтегрованих і робототехнічних систем.

5. Професія: 7412 Пекар

2. Кваліфікація: пекар 2-го  розряду

3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:

 • основи технологічного процесу випікання хлібобулочних та борошняно-кондитерських виробів;
 • тривалість випікання виробів, правила розкладання тістових заготовок на листах, касетах, формах;
 • способи визначення готовності тістових заготовок до випікання та якості випечених виробів;
 • прийоми первинної обробки сировини, технологію приготування тіста та його обробки для виробів простого асортименту;
 • характеристику хлібопекарських печей і правила безпечної експлуатації обслуговуючого устаткування;
 • способи укладання виробів на лотки, вагонетки, транспортер, основи санітарії та особистої гігієни, поняття про мікроорганізми.

Повинен уміти:

 • вести процес випікання хлібобулочних та борошняно-кондитерських   виробів під керівництвом пекаря вищої кваліфікації, здійснювати підготовку сировини до виробництва;
 • замішувати дріжджове тісто;
 • формувати тістові заготовки;
 • укладати їх на люльки печі (черінь печі);
 • змащувати тістові заготовки хліба, батонів, булок;
 • укладати вироби на лотки, вагонетки;
 • відбраковувати готові вироби;
 • транспортувати вагонетки з готовою продукцією;
 • подавати порожні вагонетки для завантаження, перевіряти стан лотків,змащувати вручну форми для випікання хлібобулочних виробів.

4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

 • раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;
 • дотримуватись норм технологічного процесу;
 • не допускати браку в роботі;
 • знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці  навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
 • використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
 • знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним  для виконання професійних обов’язків;
 • володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення     підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

5. Вимоги до освітнього рівня осіб

5.1.  При вступі на навчання: Повна або базова  загальна середня освіта.

5.2. Після закінчення навчання професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією  пекар 2-го розряду.

6. Сфера професійного використання випускника

Переробна промисловість. Виробництво харчових продуктів.

6. Професія – 8271 Контролер харчової продукції (виробництво м’ясних та рибних продуктів)

2.Кваліфікація –контролер харчової продукції (виробництва м’ясних та рибних продуктів) 2-го розряду

3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: вимоги державних стандартів та технічні умови, що висуваються до упаковування, маркування, якості миття; види, сорти, розміри пакувального матеріалу; правила поводження з упакованою продукцією та тарою; види, ознаки та причини дефектів, браку, способи їх  визначення.

Повинен уміти: вести суцільний або вибірковий контроль на різних стадіях упакування, закупорки, обгортки, герметичності, забивання, оббивання, обв’язки, маркірування, клеймування, змащування, оформлення зовнішнього вигляду, наявності ярликів, пломб порожнього скляного, дерев’яного та металевого посуду, його чистоти та придатності під заповнення зовнішнім оглядом. Контролювати кількість сировини, напівфабрикатів, готової продукції простим підрахунком або за показаннями лічильника. Вкладати та упаковувати готову продукцію, крім крихкої та продукції, яка легко ламається і деформується, у різні види тари.

Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

 • раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;
 • додержуватися норм технологічного процесу;
 • не допускати браку в роботі;
 • знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
 • використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені, тощо);
 • знати основи інформаційних технологій.

4. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

5. Сфера професійного використання випускника:

М’ясна промисловість. Виробництво рибної продукції

7. Професія: 8272 Контролер харчової продукції (виробництво молочних продуктів)

2. Кваліфікація: контролер харчової продукції (виробництво молочних продуктів) 2‑го розряду

3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:

 • вимоги державних стандартів та технічні умови, що висуваються до харчових продуктів, упакування, маркування, якості миття обладнання;
 • порядок відбирання та оформлення проб молока незбираного, молока питного, вершків, сироватки;
 • основні властивості сировини і напівфабрикатів, які підлягають аналізу;
 • призначення лабораторного устаткування, контольно-вимірювальних приладів та правила поводження з ним, технологію виробництва молока питного, вершків, сироватки;
 • методику проведення органолептичного, мікробіологічного та фізико-хімічного контролю показників якості молока, молока питного, вершків, сироватки під керівництвом лаборанта вищої кваліфікації;
 • види, сорти, розміри пакувального матеріалу для молока питного, вершків, сироватки; правила поводження з упакованою продукцією та тарою;
 • види, ознаки та причини дефектів, браку молока та молочних продуктів, способи їх визначення, техніку приготування робочих і титрованих розчинів, стерилізації бактеріологічних середовищ.

Повинен уміти:

 • вести контроль якості сировини при прийманні на виробництво;
 • вести суцільний або вибірковий контроль на різних стадіях виробництва молока питного, вершків, сироватки, маркування продукції, оформлення зовнішнього вигляду, наявності ярликів, пломб порожнього скляного посуду, його чистоти та придатності під заповнення зовнішнім оглядом;
 • готувати робочі і титровані розчини, працювати з лабораторним обладнанням та контрольно-вимірювальними приладами;
 • контролювати кількість сировини, напівфабрикатів, готової продукції;
 • контролювати маркування та упакування готової продукції.

4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

 • раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;
 • дотримуватися норм технологічного процесу;
 • не допускати браку у роботі;
 • знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
 • використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
 • знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;
 • володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, правової бази розвитку підприємства, механізму заснування власної справи, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності, підприємницького права, підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

5.1. При вступі на навчання

Базова або повна загальна середня освіта.

5.2. Після закінчення навчання

Професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Контролер харчової продукції (виробництво молочних продуктів) 2-го розряду; без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника

Переробна промисловість. Виробництво молочних продуктів (КВЕД – 2010, секція – С, група – 10.5).

Follow by Email
YouTube
Pinterest
LinkedIn
Share
Instagram
Telegram