logo

Доступ до публічної інформації

1. Положення  Технологічно–промислового коледжу ВНАУ (нова редакція)

2. Колективний договір  Технологічно-промислового коледжу ВНАУ 2016-2017 р.

3. Положення про вчену раду ВНАУ

4. Положення про організацію освітнього процесу в Технологічно-промисловому коледжі Вінницького національного аграрного університету

5. Система забезпечення якості вищої освіти в Технологічно-промисловому коледжі Вінницького національного аграрного університету

6. Положення про порядок визначення та ліквідації академічної різниці Технологічно-промислового коледжу Вінницького національного аграрного університету

7. Положення про навчальні кабінети та лабораторії у ТПК ВНАУ

           7.1 Рейтинг завідуючих кабінетами, лабораторіями  ТПК ВНАУ

8. Положення про систему оцінювання якості знань студентів у Технологічно-промисловому коледжі Вінницького національного аграрного університету

9. Положення про порядок та умови обрання студентами дисциплін за вибором у Технологічно-промисловому коледжі ВНАУ

10. Положення про проведення директорських контрольних робіт у ТПК ВНАУ

11. Положення про колективну монографію

12. Положення про методичний кабінет

13. Положення про правила внутрішнього трудового розпорядку у Технологічно-промисловому коледжі ВНАУ

14. Положення про організацію внутрішнього контролю за навчально-виховним процесом в ТПК ВНАУ

15. Положення про рейтингову оцінку роботи педагогічних працівників

16. Положення про навчально-методичний комплекс

17. Положення про атестацію викладачів ТПК ВНАУ

17.1. Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів Технологічно-промислового коледжу ВНАУ

18. Порядок проходження атестації для визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території України після 20 лютого 2014 року в Технологічно-промисловому коледжі Вінницького національного аграрного університету

19. Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у ТПК ВНАУ

20. Правила призначення академічних та соціальних стипендій у ТПК ВНАУ на 2018 рік

21. Положення про бухгалтерську службу ТПК ВНАУ

22. Фінансовий звіт за 2017 рік

24. Штатний розпис на поточний рік

25. Кошторис на поточний рік та всі зміни до нього

26. Інформація про проведення тендерних процедур

27. Положення про порядок надання платних освітніх та інших послуг

28. Положення про використання фонду матеріального стимулювання і преміювання працівників

29. Положення про переведення студентів, які навчаються за контрактом, на державну форму навчання

30. Положення про гуртожиток ТПК ВНАУ

31. Правила внутрішнього розпорядку у гуртожитку ТПК ВНАУ

31. Положення про матеріальне та грошове забезпечення студентів із числа дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування

32. Положення про підрозділ практичного навчання та працевлаштування

33. Положення про проведення практики

34. Положення про навчання працівників і студентів з питань охорони праці

35. Положення про куточок з охорони праці

36. Положення про наставництво молодого викладача ТПК ВНАУ

37. Положення про школу молодого викладача ТПК ВНАУ

38. Положення про проходження практики за кордоном

Висновки експертних комісій

Висновок експертної комісії з акредитаційної експертизи спеціальності 181 Харчові технології спеціалізація  “Зберігання, консервування, переробка молока” 2016 рік

Висновок експертної комісії з акредитаційної експертизи спеціальності 181 Харчові технології “Зберігання, консервування, переробка м’яса” 2016 рік

Висновок експертної комісії з акредитаційної експертизи спеціальності “Бухгалтерський облік” 

Висновок експертної комісії з акредитаційної експертизи спеціальності “Експлуатація та ремонт обладнання харчового виробництва” ч.1

Висновок експертної комісії з акредитаційної експертизи спеціальності “Експлуатація та ремонт обладнання харчового виробництва” ч.2

Bисновок експертної комісії з акредитаційної експертизи спеціальності 5.03040101 «Правознавство»  (за переліком 2015 року 081 Право ) освітньо-кваліфіційого рівня «молодший спеціаліст» галузі знань 0304 Право (за переліком 2015 року 08 Право) у Технологічно-промисловому коледжі Вінницького національного аграрного університету.

Надання публічної інформації здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання державними органами своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні  суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

1) ім’я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит).

3) підпис і дату.

Оформлення інформаційного запиту

Письмово за адресою: 21021, м.Вінниця, пр.Юності, 8, Технологічно – промисловий коледж ВНАУ (на конверті вказувати «Публічна інформація»)

Електронна пошта: tpkvnau.oc@gmail.com